Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden

Versie december 2012

Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Amitron B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Rotterdam, Nederland, gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, december 2012. Alle voorgaande uitgaven van onze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn hierbij vervallen. Repro- en Auteursrechten zijn voorbehouden.

Artikel 1 - bedrijven welke deze voorwaarden hanteren
1.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden is van toepassing op Amitron BV, Nederland, reg.nr. 24184472

Artikel 2 - Definities
2.1 Onder “Amitron” wordt in deze voorwaarden verstaan: het in artikel 1.1 vermelde bedrijf.

2.2 Onder “deze voorwaarden” of “deze ALV” wordt in deze voorwaarden verstaan: deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

2.3 Onder “afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in verband met het leveren van diensten en/of producten door Amitron, dan wel het verrichten van enige andere prestatie jegens Amitron, is verbonden respectievelijk met Amitron in onderhandeling is.

2.4 Onder “partijen” worden in deze voorwaarden verstaan: Amitron en afnemer.

Artikel 3 - Algemeen
3.1 Alle transacties van, door of namens Amitron geschieden uitsluitend onder toepasselijkheid van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

3.2 Overeengekomen bijzondere bedingingen die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk en ondertekend zijn door één der bestuurders en gelden uitsluitend per vermelde relatie. Dat kan zijn in een separaat schrijven, dan wel als onderdeel van een overeenkomst.

3.3 De toepasselijkheid van de door afnemer gehanteerde (inkoop-)voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.4 Ingeval deze voorwaarden tevens zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, dient de Nederlandse tekst als origineel te worden beschouwd en is als zodanig doorslaggevend.

3.5 De eventuele vernietigbaarheid of nietigheid van de overeenkomst en/of deze voorwaarden laat de geldigheid van het overige deel van de overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijke toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden zijn, indien zij de nietigheid of vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

3.6 Aan Amitron is het recht voorbehouden van deze voorwaarden af te wijken, hetgeen slechts geldt per situatie, in welke vorm dan ook. Indien deze situatie een langere tijdspanne behelst, zal de betreffende afwijking schriftelijk door Amitron worden vastgelegd.

Artikel 4 - Aanbiedingen en Prijzen
4.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen, offertes en dergelijke van Amitron, zowel afzonderlijk als in prijslijsten, mondeling, schriftelijk, telefonisch, per telefax, op het internet, per e-mail of op andere wijze gedaan, zijn geheel vrijblijvend.

4.2 Alle bij een aanbieding en dergelijke verstrekte informatie en/of specificaties inzake aantallen, oplevering, afhandeling en zulks, gelden steeds bij benadering en zijn voor Amitron slechts bindend indien zulks uitdrukkelijk en met die woorden schriftelijk of per e-mail is bevestigd door één der bestuurders.

4.3 Alle bijlagen dan wel toebehoren als genoemd onder 4.1 en 4.2, blijven te allen tijde eigendom van Amitron en moeten op eerste verzoek franco aan Amitron worden teruggezonden.

4.4 Het in lid 4.2 bepaalde geldt ook voor getoonde dan wel verstrekte modellen of voorbeelden. De hoedanigheid van de te leveren zaken dan wel diensten kunnen van het model of voorbeeld afwijken, tenzij Amitron vooraf uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail in die bewoordingen aan afnemer meedeelt, dat de levering exact conform het model of voorbeeld zal plaatsvinden.

4.5 Indien aanbiedingen en dergelijke van Amitron niet binnen 30 dagen of de anderszins aangegeven periode door een opdracht, schriftelijk dan wel per e-mail is gevolgd en door Amitron bevestigd, behoudt Amitron zich het recht voor de opdracht als vervallen te beschouwen.

4.6 De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment van de aanbieding. Amitron behoudt zich het recht voor de na dato van de aanbieding of opdrachtbevestiging ontstane wijzigingen in die kostprijsbepalende factoren waarop Amitron in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals verhoging van accijnzen, sociale lasten, douanetarieven, of omzetbelasting, aan afnemer door te berekenen.

4.7 Kosten van aanvullingen en/of wijzigingen van de opdracht of overeenkomst zijn voor rekening van afnemer.

4.8 De prijzen gelden voor levering af kantoor Amitron BV, Nederland, en zijn exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele transportkosten, verzendkosten, verzekeringskosten en alle andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

4.9 Mits anders overeengekomen behoudt Amitron voor het vermeldde in lid 4.8 inzake transport van goederen zich het recht voor hiervoor 1% van de orderwaarde in rekening te brengen op de factuur, welke afnemer in mindering mag brengen indien betaling van deze factuur heeft plaatsgevonden binnen de gestelde termijn van 14 dagen, waarbij de datum op het bankafschrift van Amitron geldt als doorslaggevend.

4.10 Kosten gemaakt door Amitron voor de afnemer, hetzij voor een lopende opdracht, hetzij voor publiciteit van afnemer, zullen te allen tijde worden doorbelast aan afnemer. Amitron behoudt zich het recht voor dergelijke kosten door te belasten tot 60 dagen nadat de opdracht is beëindigd.

4.11 Alle prijzen zijn in Euro. Opdrachten door afnemer in US Dollar kunnen zowel in Euro als in US Dollar worden gefactureerd op aangeven van afnemer. Voor de omrekenkoers van Euro naar US Dollar zal Amitron gebruik maken van de weekkoers volgens opgave van de Europese Centrale Bank, welke tevens op de factuur vermeldt zal worden. Amitron behoudt zich het recht voor om boven de weekkoers ook een toeslag te berekenen, dit ter afdekking van algemene koersfluctuaties.

Artikel 5 - Plaatsing van opdracht en Overeenkomsten
5.1 Uitsluitend schriftelijke opdrachten, voorzien van een inkoopreferentie door de afnemer, alsmede ondertekening door de afnemer, zullen door Amitron geaccepteerd worden. Een opdracht van een afnemer zal door Amitron bevestigd worden door het versturen van een opdrachtbevestiging. Indien afnemer alsnog van opdracht wenst af te zien dient hij dit per omgaande na ontvangst van de opdrachtbevestiging schriftelijk of per e-mail aan Amitron bekend te maken. Schriftelijke acceptatie van een door afnemer geaccepteerde offerte geldt eveneens als een bestelopdracht, mits voorzien van een inkoopreferentie door de afnemer. Naast het opgeven van een inkoopreferentie kan een afnemer tevens een kostenplaatsreferentie opgeven welke op de factuur vermeldt wordt. Afnemer dient er in zulks geval voor te zorgen dat dit bij aanvang van de opdracht aan Amitron bekend wordt gemaakt. In afwijkende gevallen kan mits Amitron en afnemer akkoord gaan ook een schriftelijk akkoord per email volstaan, waarbij de naam van contactpersoon als inkoopreferentie geldt.

5.2 Het plaatsen van een opdracht bij Amitron houdt in acceptatie van het geheel van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

5.3 Afnemer dient er zorg voor te dragen dat degene die een opdracht plaatst bij Amitron gemachtigd is dit te doen. Ingeval Amitron hier aan twijfelt dan wel er een situatie ontstaat waarin een dergelijke opdracht door een collega van afnemer dan wel door een derde partij wordt tegengesproken dan wel in twijfel wordt getrokken, is Amitron het recht voorbehouden de uitvoering van de opdracht op te schorten tot nader order dan wel de opdracht te annuleren.

5.4 Ingeval het onder lid 5.3 aangemerkte het geval is, kan Amitron afnemer verzoeken tot het overleggen van een door het Handelsregister ondertekend exemplaar van inschrijving waarop de tekenbevoegdheid van perso(o)n(en) is vermeld. In zulks geval zal afnemer dit per omgaande aan Amitron overhandigen.

5.5 Ingeval het onder lid 5.3 aangemerkte het geval is en het onder lid 5.4 niet door afnemer wordt overlegd dan wel niet kan worden overlegd en Amitron reeds kosten heeft gemaakt voor de uitvoer van de opdracht van de afnemer, zullen deze kosten alsnog aan afnemer berekend worden, welke voor onmiddellijke betaling zal zorg dragen. Zie verder onder Artikel 8.

5.6 Amitron behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren zonder opgaaf van reden, dan wel na proforma betaling te leveren.

5.7 Een overeenkomst tussen partijen komt to stand op het moment waarop Amitron een opdracht van afnemer schriftelijk of per e-mail bevestigt dan wel op het moment dat Amitron een begin maakt met de uitvoering van de opdracht.

5.8 Afspraken met ondergeschikte personeelsleden dan wel vertegenwoordigers of andere (tussen-)personen van Amitron, binden Amitron niet voor zover deze afspraken niet schriftelijk door één der bestuurders zijn bevestigd.

5.9 Voor misverstanden, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van opdrachtgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen Amitron en afnemer, dan wel tussen Amitron en derden, voor zover deze betrekking hebben op de relatie tussen Amitron en afnemer, is Amitron niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van de zijde van Amitron.

5.10 Indien Amitron met twee of meer personen dan wel rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder dezer (rechts-)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verbintenis(-sen) voor hen voortvloeiend uit de uit die overeenkomst jegens Amitron.

5.11 Amitron behoudt zich het recht voor derden in te schakelen bij de uitvoering van de met afnemer gesloten overeenkomst. Derden zullen echter nooit rechtstreeks aan afnemer leveren, mits uitdrukkelijk anders is overeengekomen, doch uitsluitend via kantore van Amitron. Amitron behoudt zich het recht voor leveringen door derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Amitron en ondertekend door één der bestuurders van Amitron, nietig te verklaren en kosten daar uit voortvloeiend voor geheel rekening van derde te stellen.

Artikel 6 - Aanbetalingen, Zekerheidstelling en Annulering van opdracht
6.1 Amitron kan steeds, alvorens te leveren of nakoming van de overeenkomst voort te gaan, van afnemer verlangen dat hij voldoende zekerheid stelt voor het nakomen van zijn betalingsverplichtingen.

6.2 Amitron mag bij het aangaan van de overeenkomst, alsmede voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van de opdracht, een aanbetaling (betaling vooraf) verlangen van tenminste 25% van de opdrachtwaarde excl. btw, dan wel volledige proforma betaling. Ingeval de levering een dienst betreft zal deze direct aan afnemer gefactureerd worden, ingeval de levering goederen betreft zal Amitron deze na levering aan afnemer factureren, daar anders de garantietermijn onbedoeld verkort zal worden.

6.3 Indien afnemer, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel een opdracht is geplaatst als beschreven in Artikel 5, deze wenst te annuleren nadat de opdracht reeds in behandeling is genomen, heeft Amitron het recht om 25% van de vooraf vastgestelde, al dan niet te verwachten eindvergoeding, met een minimum van € 5.000 excl. btw, als annuleringskosten in rekening te brengen, onverminderd het recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7 - Levering, Levertijd en Reclames
7.1 De door Amitron opgegeven (af)levertijden zijn zo goed mogelijk gebaseerd op op ten tijde van van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden.

7.2 Tengevolge van de aard van haar bedrijf en haar producten dan wel diensten is Amitron in belangrijke mate afhankelijk van de prestaties van derden (zoals leveranciers, transporteurs), zodat Amitron niet kan garanderen dat de geplaatste opdracht volledig en tijdig kan worden geleverd, noch daar voor aansprakelijk gesteld kan worden.

7.3 De door Amitron opgegeven (af)levertijden gelden steeds bij benadering en niet als fatale termijnen. Overschrijding van deze (af)levertijden geeft afnemer geen recht op ontbinding van de overeenkomst, tenzij Amitron langer dan 30 dagen in verzuim is zonder opgave van een geldende rede, na in gebreke te zijn gesteld. Schadevergoeding is Amitron nimmer verschuldigd.

7.4 Het recht op levering dat uit de overeenkomst vloeit, is niet overdraagbaar zonder schriftelijke toestemming van één der bestuurders van Amitron.

7.5 Het risico van de verkochte goederen dan wel diensten gaat over op afnemer zodra deze zijn geleverd, ongeacht of de hier voor opgemaakte factuur is voldaan.

7.6 De wijze van aanlevering wordt, indien er geen nadere aanwijzing aan Amitron is verstrekt, door Amitron als goed huisvader/koopman bepaald.

7.7 Amitron behoudt zich het recht voor om een deel van de te maken transportkosten en transportverzekering door te belasten aan afnemer. Amitron zal in zulks geval 1% in rekening brengen op basis van de factuurwaarde, welke afnemer bij tijdige betaling in mindering mag brengen zoals vermeld in lid 9.4

7.8 Reclames op de opdrachtbevestiging dient per omgaande aan Amitron gemeld te worden en door afnemer schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden. Reclames op het geleverde dient binnen 8 dagen na ontvangst aan Amitron gemeld te worden en door afnemer schriftelijk of per e-mail bevestigd te worden. Reclames als gevolg van transportschade dient bij ontvangst door afnemer aan de bezorger te worden opgegeven en tevens per omgaand aan Amitron te worden gemeld en door afnemer schriftelijk of per e-mail te worden bevestigd, indien mogelijk voorzien van een (digitale) foto. Reclames als gevolg van transportschade zullen door Amitron vergoed worden. In overleg met afnemer zal Amitron zulks financieel vergoeden dan wel het product vervangen door een nieuw exemplaar.

Artikel 8 - Garantie en Vrijwaring
8.1 Op de door dan wel via Amitron geleverde goederen wordt een garantietermijn van 3 maanden gegeven, tenzij uit documenten blijkt dat de leverancier van Amitron een langere termijn hanteert, dan zal die termijn door Amitron worden overgenomen aan de afnemer. Indien binnen deze termijn een defect optreedt dan wel een afkeuring volgt bij ingangscontrole, dient afnemer Amitron hiervan per omgaande schriftelijk dan wel per e-mail van op de hoogte stellen, onder formulering van de geconstateerde tekortkomingen. Amitron zal aan afnemer binnen 10 dagen na ontvangst van de schriftelijke melding haar standpunt mededelen ten aanzien van diens beroep op garantie en afwikkeling daarvan. Het is Amitron te allen tijde toegestaan ter plaatse de gemelde tekortkomingen zelf te inspecteren alvorens de procedure inzake garantie dan wel enige vorm van vergoeding te starten.

8.2 Behoudens de garantieverplichting als vermeld in lid 8.1 is Amitron in beginsel voor enige andere schade, hoe ook genaamd, niet aansprakelijk. De aansprakelijkheid van Amitron wegens een eventuele toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is gemaximeerd tot het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs, excl. btw. Indien sprake is van een duurovereenkomst met een looptijd van meer dan één jaar, is de aansprakelijk voor Amitron wegens eventuele toerenbare tekortkomingen gemaximeerd tot het totaal van de vergoedingen, excl. btw, bedongen voor één jaar.

8.3 Afnemer kan nimmer een beroep doen op de garantievoorwaarden indien hij gedurende deze periode technische veranderingen in onderdelen of uitrustingsstukken van de verkochte goederen heeft aangebracht of heeft doen aanbrengen door derden, dan wel (interne) zegels heeft verbroken of heeft doen verbreken, welke direct dan wel indirect verband houden met datgene waarop een beroep op garantie wordt gedaan.

8.4 Afnemer vrijwaart alsmede stelt Amitron schadeloos voor alle kosten, schade en interesten die mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden op Amitron ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden waarvoor Amitron ingevolge deze voorwaarden niet aansprakelijk is.

Artikel 9 - Betaling en Verzuim
9.1 Voor elke overeenkomst geldt: betaling via de factuur. Met uitzondering van hetgeen beschreven in Artikel 6 van deze voorwaarden, zal een factuur gestuurd worden na levering van de goederen van diensten.

9.2 Indien een factuur is toegezonden geldt een standaard betalingstermijn van dertig (30) dagen na factuurdatum. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf schriftelijk is overeengekomen en door één der bestuurders van Amitron is ondertekend.

9.3 Alle betalingen dienen te geschieden op een door Amitron aan te wijzen bankrekening. Cheques worden niet geaccepteerd en gelden slechts als betaling tot het moment de waarde daarvan is bijgeschreven op het bankrekeningnummer van Amitron. Tot die tijd is de afnemer in verzuim op de openstaande vordering(en).

9.4 Afnemer verplicht zich de betaling van het factuurtotaal tijdig te voldoen, in de aangegeven valuta en op de juiste bankrekening als vermeld op de factuur. Bij betaling via een andere valuta dan aangegeven op de factuur, zijn verschillen en kosten in verband met het omwisselen, te allen tijde voor rekening van afnemer.

9.5 Afnemer zal het te betalen factuurbedrag niet verrekenen, tenzij het een creditnota betreft.

9.6 Betalingen van afnemer strekken steeds eerst tot voldoening van de door hem verschuldigde vertragingsrente en (buiten)gerechtelijke kosten en worden vervolgens in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering, zelfs al deelt afnemer mee dat de betaling betrekking heeft op een latere vordering of een andere post.

9.7 Indien afnemer werkt met kostenplaatsreferenties welke op de factuur vermeldt dienen te worden, dient afnemer deze bij aanvang van de opdracht als vermeld in lid 5.1 vast te stellen als onderdeel zijnde van de opdracht. Indien afnemer daar gebruik van wenst te maken, echter nalaat bij aanvang van de opdracht dit kenbaar te maken aan Amitron, kan dit nimmer een reden zijn voor afnemer om enige betaling op te schorten.

9.8 Afnemer is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door enkel het verstrijken van de betalingstermijn. Indien Amitron in redelijkheid redenen heeft te twijfelen aan de stipte nakoming van de verplichtingen van afnemer, is het totaal van alle openstaande vorderingen van Amitron direct opeisbaar, ongeacht een eventueel overeengekomen betalingstermijn dan wel betalingsregeling.

9.9 Gedurende de periode van zijn verzuim is de afnemer over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 5% per maand of een gedeelte van een maand verschuldigd. Telkens na afloop van een jaar (12 maanden) wordt het bedrag waarover de vertragingsrente is berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

9.10 Alle te maken juridische kosten, gerechtelijk en buitengerechtelijk, ter inning van de vordering komen voor rekening van afnemer. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15%, met een minimum van € 250 van het met inbegrip van voornoemde interest door de wederpartij verschuldigde bedrag. Bij het inschakelen van juridische bijstand zullen te allen tijde wettelijke rente, alsmede alle kosten, voor rekening van wederpartij zijn. Bij een vordering lager dan netto € 750 wordt de afnemer € 200 in rekening gebracht, als vergoeding voor het risico van Amitron in de proces(-administratie-)kosten, van welke afnemer middels de ingebrekestelling nogmaals op de hoogte wordt gebracht.

Artikel 10 - Eigendomsvoorbehoud en Doorverkoop
10.1 Amitron behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan afnemer geleverde zaken en diensten, totdat het factuurtotaal voor al deze zaken en diensten, ook toekomstige, geheel is voldaan. Indien Amitron in het kader van deze overeenkomsten voor rekening en voor risico van afnemer andere werkzaamheden verricht, geldt het voorbehoud van eigendom totdat afnemer ook deze (toekomstige) vorderingen aan Amitron geheel heeft voldaan. Voorts geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen die Amitron op afnemer mocht verkrijgen wegens tekortschieten van afnemer in een of meer van zijn overige verplichtingen jegens Amitron. Zolang het eigendom van de afgeleverde zaken en diensten niet op afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verkopen, verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen.

10.2 Afnemer zal de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken en diensten zorgvuldig en als steeds herkenbaar eigendom van Amitron bewaren. Afnemer zal de zaken en diensten voor de duur van het voorbehouden eigendom tegen alle gebruikelijke risico's verzekeren. Alle aanspraken van afnemer op de verzekeraars van de zaken en diensten uit hoofde van genoemde verzekeringen zullen, zodra Amitron te kennen geeft dit te wensen, door afnemer aan hem worden verpand op de wijze, aangegeven in art. 3:239 Burgerlijk Wetboek, tot meerdere zekerheid van de vorderingen van Amitron tegen afnemer. Indien afnemer met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Amitron tekortschiet of Amitron goede grond geeft te vrezen dat hij in zijn verplichtingen zal tekortschieten, mag Amitron de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken en diensten op ieder moment (laten) terugnemen. Na terugneming fysieke zaken, zal afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde (op basis van inkoopsprijs), welke in geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11 - Klachten
11.1 Afnemer zal het geleverde onmiddellijk bij de levering controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomen. Eventuele reclames moeten, onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop deze reclames betrekking hebben, terstond schriftelijk dan wel per e-mail bij Amitron worden ingediend en binnen drie (3) werkdagen na de leveringsdatum door Amitron zijn ontvangen, bij gebreke waarvan afnemer geacht wordt het geleverde/gepresteerde onherroepelijk en onvoorwaardelijk te hebben aanvaard.

11.2 Ieder recht van reclame vervalt, indien en zodra afnemer het geleverde in behandeling neemt, bewerkt, wijzigt of met andere zaken vermengt.

11.3 Amitron is slechts verplicht kennis te nemen van ingediende reclames, indien afnemer aan al zijn contractuele verplichtingen jegens Amitron, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Afnemer zal niet zijn verplichtingen opschorten of verrekenen in verband met een door hem ingediende reclame.

11.4 Indien de reclame van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond is, zal Amitron na overleg met afnemer zorg dragen voor het binnen redelijke termijn herleveren van de diensten. Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door afnemer is slechts mogelijk met medewerking van Amitron.

11.5 Indien de reclame van afnemer, mede gelet op het hierboven bepaalde, gegrond is, maar het binnen redelijke termijn herleveren van een dienst niet mogelijk is, zal Amitron slechts de (aan)betaling voor de te leveren dienst of zaak, voor zover daarvan in het onderhavige geval sprake is, aan afnemer terugbetalen. De overeenkomst tussen partijen zal alsdan (geheel of gedeeltelijk, voor zover betrekking hebbende op de terugbetaalde opdracht) zijn ontbonden. Behoudens opzet of grove nalatigheid is Amitron niet aansprakelijk voor meer of welke schade of welke verplichting dan ook, die voor afnemer en/of derden mocht ontstaan als gevolg van het feit dat herleveren van een product en dienst niet mogelijk is.

Artikel 12 - Overmacht
12.1 Onder overmacht wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, dan wel onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door afnemer niet meer van Amitron kan worden verlangd.

12.2 Onder overmacht worden in ieder geval verstaan: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel van Amitron,transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in - en uitvoerbelemmeringen, bedrijfsstoringen bij Amitron, problemen bij toeleveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor de uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, oorlogssituaties, terreuruitingen, alsmede wanprestatie door de leveranciers van Amitron, waardoor Amitron haar verplichtingen jegens afnemer niet (meer) kan nakomen.

12.3 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

12.4 Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is Amitron gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst definitief te ontbinden; afnemer kan dat ook, maar eerst nadat Amitron 60 dagen na ingebrekestelling haar verplichtingen niet is nagekomen. Alsdan is Amitron geen schadevergoeding verschuldigd.

12.5 Amitron kan betaling vorderen voor de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke overmacht oplevert, is gebleken.

12.6 Amitron kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

Artikel 13 - Toepasselijk Recht en Geschillen
13.1
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied de woonplaats van Amitron is gelegen, tenzij de Nederlandse kantonrechter bevoegd is.

13.2 Op het geheel van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.

Download Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.pdf